Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları Nasıl Çalışır?

Buhar kazan sistemleri endüstride suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Bu sistemlerde suyun depozit oluşturucu yapısı ve korozif olması istenmeyen durumlardır. Bu durumların ortadan kaldırılması için kazan besi suyunda şartlandırma kimyasalları kullanılmaktadır. Suyun yapısında ihtiva  ettiği kalsiyum magnezyum silis ve sülfat gibi bileşikler suda bulunan karbonat ve bikarbonatlar molekülleri ile  bağ oluşturarak depozit oluşturmaktadır. Bu oluşum sistemde ısı transferini engellemenin yanında depozit altı korozyon oluşumu da yapmaktadır. Kazan besi suyuna katılan şartlandırma kimyasalları depozit oluşumunu engelleyici özellikler ihtiva eder. Bu işlem suda bulunan depozit oluşturucu bileşiklerin suya ilave edilen farklı organik veya inorganik yapılar ile bağ oluşturmasını sağlayarak suda çözünmüş halde kalmasını ve düzenli yapılan blöfler ile sistemden atılmasını sağlayarak ve depozit oluşumunu engeller.

Kimyasal yapısı itibariyle çözünmüş oksijen içeren su metal ile oksitlenme reaksiyonu oluşturarak korozyon oluşumunu başlatmaktadır. Korozyon metal ömrünü azalttığı gibi farklı kazalarda etken olmaktadır. Kazan besi suyunda yapılan mekaniksel işlemler ile çözünmüş oksijenin bir kısmı sistemde uzaklaştırılsa da tamamı yok edilememektedir. Kalan oksijenin sistemde korozyon oluşturmaması amacı ile suya oksijen bağlayıcı ürünler dozajlanarak korozyon oluşumu engellenmektedir. Korozyon sadece çözünmüş oksijenden değil düşük pH yani suyun asitlik değerinden de oluşmaktadır yine bu riski ortadan kaldırmak amacı ile kazan besi suyunda ve üretilmiş buhar hatlarında şartlandırma kimyasalları kullanılarak bu korozif ortamda engellenmiş olur. Bu şartlandırmanın yapıldığı kazan sistemlerinde enerji verimliliği, materyale uzun ömür sağlanması oluşacağından firmalar da ürün maliyetlerinde ve yatırım maliyetlerinde kazanç sağlamış olacaklardır.

Kazan suyu şartlandırmasında fosfatlı, sülfitli ve aminli ürünler kullanılır.

Fosfatlı ürünler kireci ve korozyonu önleyici olarak kullanılır.

Sülfitli ürünler suyun yapısındaki oksijeni tutarak sistemde oksijen kaynaklı oluşabilecek korozyonu önleyici olarak kullanılır.

Aminli ürünler sistemde film tabakası oluşturarak su ve metal arasındaki teması azaltıp suyun sisteme vereceği zararı minumuma indirmek amacıyla kullanılır.Kazan suyu şartlandırma kimyasalları kazan ısı transfer yüzeylerinde kireçlenme ve korozyonu engeller.

Kazan suyu şartlandırma kimyasalları olarak bilinen ürünler, kullanım amacına, tesisata, mevcut metal yüzeyine ve suyun yapısına uygun olarak seçilir. Seçilen ürünlerin içerdiği ajanlar gerek, yüzeyde film tabakası oluşturarak gerekse suyun yapısındaki iyonlar ve çözünmüş gazlarla reaksiyona girerek sistemden bertaraf edilmesini sağlar.

Fosfatlı ürünlerle sudaki Ca ve Mg tuzları tepkimeye girerek kireçlenmeyi, Sülfitli ürünlerle Oksijeni tutarak sistemdeki korozyonu engellemektedir. Polyamin teknolojisi ile metalin etrafında bir film tabakası oluşturup suyla metalin etkileşimini azaltıp hidrofobik bir ortam yaratmaktadır. Suyun şartlandırmasi iyi yapılıp doğru kimyasallar kullanıldığında oluşabilecek riskler minimum seviyeye inecektir.

Kazan suyu şartlandırma kimyasalları suda kireçlenmeye neden olan iyonların yapısını bozarak kireçlenmeyi, suda çözünmüş gazları tutarak ve metal yüzeyinde koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu önler.

– Fosfatlar: Fosfat anyonları suda sertlik oluşturan  kalsiyum iyonları ile yumuşak bir bileşik meydana getirerek kazanın dibine çöker.

 2PO4-3    +   3   Ca +2      ——>    Ca3  (PO4)2

Bu çökelek kışır oluşturmaz ve zaman zaman blöf yolu ile istemden dışarı atılır.

-Film yapıcı aminler : Su buharı içinde çözülmüş oksijen ve karbondioksit gazlarının buhar hatlarında sebep olduğu korozyonu önlemek amacıyla kullanılır. Bu malzemeler doğrudan buhar hatlarına dozlanabilir. Burada buharlaşarak subuharı ile birlikte taşınır ve metal üzerinde koruyucu bir film tabakası oluştururlar. 

– Nötralize aminler : Kazan besi suyuna yada doğrudan buhar hattına dozlanır. Buharlaşarak subuharına karışır ve sudaki gazları nötralize ederler. Bunlar kondensat ile kazana geri dönerek tekrar buharlaşırlar. Nötralize aminler normal olarak kondensatta pH değerinin 9 olmasını sağlayacak oranda katılırlar.