KALİTE POLİTİKASI

Deren Kimya; müşteri ve çalışanlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan tüm faaliyetlerini mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi taahhüt eder.

Deren Kimya Kalite Politikamız;

 • Deneyimli iş gücü ve teknolojik alt yapımızı kullanarak hızlı ve güvenilir hizmetlerimizle ürünlerimizi sunmak;
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve arttırmak;
 • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak;
 • İş sürekliliğimize ve bilgi kaynaklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek;
 • Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yönetimi; Kalite ve Laboratuvar Yönetimi personelinin katkısıyla, müşteri şartı, yasal şartlar ve Akreditasyon Kuruluşu şartlarına uygun olarak yürütülen deney hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerine uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Politikamız;

 • Deneyhizmetlerinde; Ulusal/uluslararası standart metotları kullanarak, referans standartların uluslararası ve laboratuvarlar arası sisteme göre izlenebilirliğini temin etmek,
 • Müşteriye verilen deney hizmetlerini ilk defada doğru, güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak
 • Deney hizmetlerinde; tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin önemini tüm çalışanlara benimsetmek
 • Deney hizmetlerinde; tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
 • Müşterilerden gelen şikayet ve önerilerin müşteri memnuniyeti için önemli olduğu duygusu ile gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların bu sisteme katılarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek
 • Yeterlilik testleri yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde ve müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini en küçük seviyede tutmak,
 • Deney hizmeti kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmek
 • Sürekli deney hizmet kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI 

Deren Kimya; çevreye etki edecek tüm faaliyetlerini ilgili mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

Bu doğrultuda Deren Kimya Çevre Politikası;

 • Çevreye duyarlı ürün gerçekleştirmede öncü olmak, çevre dostu hammaddeler ya da sürdürülebilir kaynak kullanarak çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, AR-GE çalışmaları ile çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi sağlamak,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Atık oluşumunu mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanarak bertaraf ihtiyacını azaltmak,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Hammadde alımından tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafına kadar yaşam döngüsünü kontrol altında tutmak ,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,
 • Tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmak,
 • Çevre politikasının tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlamak,
 • Tüm ilgili taraflar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmaktır.