KALİTE POLİTİKASI

Deren Kimya; müşteri ve çalışanlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan tüm faaliyetlerini mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi taahhüt eder.

Deren Kimya Kalite Politikamız;

 • Deneyimli iş gücü ve teknolojik alt yapımızı kullanarak hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak;
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve arttırmak;
 • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak;
 • İş sürekliliğimize ve bilgi kaynaklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek;
 • Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

Temel İlkelerimiz;

Gizlilik, Güvenilirlik, Kalite, Müşteri memnuniyeti, Sürekli İyileşme ve Gelişme, Profesyonellik, Uzmanlaşma, Doğru ve nitelikli bilgi, Dürüstlük, Bağımsızlık, Samimiyet, Değişime hızlı adaptasyon, Süreklilik Yenilik ve öncülük.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI

Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yönetimi;

Kalite ve Laboratuvar Yönetimi personelinin katkısıyla, müşteri şartı, yasal şartlar ve Akreditasyon Kuruluşu şartlarına uygun olarak yürütülen deney hizmetlerinde  TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerine uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Politikamız;

 • Deney hizmetlerinde; Ulusal/uluslararası standart metotları kullanarak, referans standartların uluslararası ve laboratuvarlar arası sisteme göre izlenebilirliğini temin etmek,
 • Müşteriye verilen deney hizmetlerini ilk defada doğru, güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak
 • Deney hizmetlerinde; tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin önemini tüm çalışanlara benimsetmek
 • Deney hizmetlerinde; tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
 • Müşterilerden gelen şikayet ve önerilerin müşteri memnuniyeti için önemli olduğu duygusu ile gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanların bu sisteme katılarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek
 • Yeterlilik testleri yoluyla güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde ve müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini en küçük seviyede tutmak,
 • Deney hizmeti kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmek
 • Sürekli deney hizmet kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Deren Kimya; çevreye etki edecek tüm faaliyetlerini ilgili mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

Bu doğrultuda Deren Kimya Çevre Politikası;

 • Çevreye duyarlı ürün gerçekleştirmede öncü olmak, çevre dostu hammaddeler ya da sürdürülebilir kaynak kullanarak çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, AR-GE çalışmaları ile çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi sağlamak,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Atık oluşumunu mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanarak bertaraf ihtiyacını azaltmak,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Hammadde alımından tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafına kadar yaşam döngüsünü kontrol altında tutmak ,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,
 • Tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmak,
 • Çevre politikasının tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlamak,
 • Tüm ilgili taraflar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak,

İSG POLİTİKASI

Deren Kimya;

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun hareket etmeyi,
 2. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmayı,
 3. Emniyetsiz durumların önüne geçerek çalışanların sürekli olarak emniyetli davranışlar sergileyecek şekilde firma içinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturacak çalışmalarda bulunmayı,
 4. İSG Mevzuatının gerektirdiği Risk değerlendirmesi, Acil Durum Planları gibi çalışmaları sürekli olarak aktif tutarak ortaya çıkan riskleri önce kaynağından yok etmeye çalışmayı,
 5. Gerekli önlemlerin alınması konusunda tüm firma personellerinin katılımının sağlanmasını,
 6. Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için sürekli eğitimler düzenlemeyi,
 7. Ramak kala gibi proaktif çalışmaları teşvik etmeyi,
 8. İSG performansımızı doğru bir şekilde ölçerek sürekli arttırmayı,
 9. İsg faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir şekilde yönetmeyi,

Taahhüt eder.